ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/6783  ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/25208  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการย้าย/การโอนข้าราชการ  ดาวน์โหลดที่นี่