ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

   

P3

นายประพันธ์ ใยบุญมี

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

โทร:091-9494978

 

 P6

นายวรภพ คุ้มทรัพย์

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โทร:062-5164926

 

P37

 

 นายศักดิ์ชาย บุญมาก

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

โทร:093-5693000

 P28

นายภูดิท โอนอ่อนปภากุล

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โทร:087-1660836

   Screenshot 2022 10 07 153219

น.ส.วิลาวัณย์ เต่าทอง

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โทร:089-1654721

 P18

น.ส.ธีรนันท์ ศรีตองอ่อน

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

โทร:065-7205520

 

P27 

น.ส.จริยา ทวีผล

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:093-9293569

P22

 นางกฤชญา โอนอ่อนปภากุล

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:086-6083394

 

P19

 น.ส.วันทนี ล้ำเลิศ

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:081-8581471

P2

 น.ส.ญาณิศา รังสรรค์ลิขิต

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:062-5895850

 

 

P1 

พ.จ.อ.ศุภวัฒน์ บัวคำ

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:081-9966443

P39

 น.ส.ปัทมเวษ ใจเย็น

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:081-8039915

 

P20 

น.ส.ขนิษฐา ใจรู้รอบ

(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

โทร:087-8296151

P33 

นายบันเทิง สนธิเณร

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:086-71109902

 

P29

 นายปราโมทย์ อุปวรรณ

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:097-2987929

P14

น.ส.อัมพร ศรีสวัสดิ์

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:092-3473292

 

P30

น.ส.พัชรี ค้ายาดี

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:081-7050199

P35

น.ส.กมลรัตน์ สีนวล

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:081-5262674

 

P42

น.ส.นฤมล ชั้นเจริญศรี

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:065-4539653

P11

น.ส.ดาราภรณ์ วันสามง่าม

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:062-5584598

 

P5

น.ส.กาญจนา ศรีตองอ่อน

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:061-9951692

P31

นายจักรพันธ์ จันทร์ส่องแสง

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:096-2275662

 

P8

นางเกษศิรี เงินดำรง

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:061-2963695

     

P17

น.ส.รสสุคนธ์ จันทร์ส่องแสง

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:085-6776991

 

P13

นายสถาพร มากสอน

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:063-6381676

P10

น.ส.น้ำทิพย์ ยวนหมื่น

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:098-2688372

 

P23

นายพงษ์ทิพย์ พวงลำเจียก

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:087-0240167

P36

นางสาวศิรินทิพย์ ศรีสวัสดิ์

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:062-6921289

 

P38

น.ส.จันทิมา วัดปลั่ง

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:080-6193669

P34 

น.ส.วิลาวัณย์ เดชใจทัด

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

โทร:062-5530355

 

P12

น.ส.ดวงเดือน แจ่มศรี 

(นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

โทร:082-2905368

P15

นายภูดิส อ่วมน้อย

(นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

โทร:088-9583944

 

P4

น.ส.อมรรัตน์ สระทองทา

(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

โทร:090-6315998

P7

น.ส.นิลมล บุตรโชติ

(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

โทร:096-9305935

 

P41

น.ส.ปัทมา ศรีทองแท้

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน)

โทร:082-2999343

P21

น.ส.พิจิตรา อนันต์จิระโชติ

(เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน)

โทร:095-2500130

 

P25

น.ส.ปิยะธิดา ประชากุล

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร:087-0330195

P16

นายอิงครัต โกพัฒน์ตา

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

โทร:092-2693229

 

P40

น.ส.มลฤดี ปานศรีแก้ว

(เจ้าพนักงานธุรการ)

โทร:062-2344427