ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

นายชาญ รัตนกุล เริ่มต้น-พ.ศ.2518
นายผจญ ช่วงชัย พ.ศ.2518-พ.ศ.2519(รักษาการ)
นายสานิตย์ ศิริพานิช พ.ศ.2519-พ.ศ.2523
นายสุทร พละเลิศ พ.ศ.2523-พ.ศ.2524(รักษาการ)
นางบุปผา สว่างวงษ์ พ.ศ.2524-พ.ศ.2526
นายประวิทย์ สุพรรณธนกุล พ.ศ.2526-พ.ศ.2529
นายสมควร พันจบสิงห์ พ.ศ.2529-5 มีนาคม พ.ศ.2538
นายสุนทร พละเลิศ 6 มีนาคม พ.ศ.2538-22 พฤษภาคม พ.ศ.2546
นายเอนก อ่ำสกุล 23 พฤษภาคม พ.ศ.2546-30 กันยายน พ.ศ.2547
นายชรัช พรอำนวยลาภ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547-30 กันยายน พ.ศ.2549
นายประพันธ์ ใยบุญมี 1 ตุลาคม พ.ศ.2549-ปัจจุบัน