ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

20171106155241

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
---

2017110792838

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเดิมบางนางบวช

วิสัยทัศน์


พันธกิจ 


 
เป้าหมาย


 
ค่านิยมองค์กร