ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ HDC

ผู้ประกาศ admin

  1. โปรแกรมเกี่ยวกับ HDC >>Download<< 2. ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข OP-PP2010 >>Download<< 3. Audit 50  >>Download<<

Read more

งานการเงินและงานพัสดุ

ผู้ประกาศ admin

เอกสารงานพัสดุ 1. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  >>Download<<

Read more

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตร…

ผู้ประกาศ admin

คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือประทับตรา ส่งคู่มือ ฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตให้นำคู่มือ ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือประทับตรา ส่งคู่มือ ฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตให้นำคู่มือ ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือประทับตรา ส่งคู่มือ ฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตให้นำคู่มือ ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  หนังสือประทับตรา ส่งคู่มือ ฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ► หนังสือประทับตรา ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และสำนักงานรัฐมนตรี ► หนังสือประทับตรา...

Read more

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า ปีงบประมาณ 2564

ผู้ประกาศ admin

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้าปีงบประมาณ 2564 EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้น ๆ ) EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน EB14...

Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า

blank

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC