ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบบริการ 

นางสาวสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นางนิภา พิณสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวพวงแก้ว พรหมรส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

 

นางสาววิชิต อินทร์ลำพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 นางสาวอรนุช เอมสมบูรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  

นายสุรศักดิ์ เปรมจันทร์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางนุชนาถ สุวรรณประทีป
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 

 นางวิรงค์รอง  ชมภูมิ่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางกัญณัฏฐ์ วัชรเวท
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวภัทรา ทวีผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 นางสาวอำพร สืบบุก
นักวิชาการพัสดุ

 

News