ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นางฉวีวรรณ ดำคำทา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางวราภรณ์ ประทีปธีรานันต์

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางศสิริ ตั้งสะสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสกาวเดือน ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศิริกาญจน์ เจริญไชย์ธำรง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิตยา ศาสตร์ยางกูร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอ่อนนุช หมวดคูณ

นักสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอุมากร มณีวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกษิรา โพรามาต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ