ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

บุคลากรกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางศศิธร  บุญมี
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

นายศรัณ  รัตนรังสิมา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 

 222

นางเกศินี  ทองบุตรดี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางพจณา  เทพมังกร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน