ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

บุคคลากรกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 

นางศศิธร  บุญมี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 

นายศรัน รัตนรังสิมา

ทันตแพทย์ขำนาญการ

 

นางสาวกรกนก แก้วสุวรรณ์

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 

นางเกศินี ทองบุตรดี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางพจณา เทพมังกร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 

นางสาวสุพรรณี จันทร์สิงห์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน