ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ppiboon64  ppo264  ptheep264

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นายประทีป ดอกมณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 werayoot01 pmon64  pwan64 

นายวีระยุทธ ศรีงาม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 job264  jeep64  pnack64

นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nuy64  chana64  

นายสิรภพ ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายพีรยุทธ รัตนเสลานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
   safe264  
   นายนภพล มิตรวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข