ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

บุคลากรกลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด