พิมพ์

บุคลากร IT

เขียนโดย ธนวัฒน์ วัฏฏานนท์. Posted in บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

นายไพบูลย์  อาชีวะ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสมชาย  อุ่นศรี  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประทีป  ดอกมณฑา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายศิลา  กลั่นแกล้ว  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธนวัฒน์  วัฏฏานนท์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปนัดดา  ฉำ่เลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิรภพ  ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์