ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. หนังสือนำส่ง เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2559 (ฉบับเดียวกันกับของข้าราชการ)

2. บัญชีไว้ตรวจสอบเครื่องราชฯ ประจำปี 2559

     สามารถ Download Files ได้ที่นี่

3. หลักเกณฑ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

   สามารถ Download Files ได้ที่นี่

     ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับหมวด/กลุ่มตามระบบเดิม