ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. หนังสือนำส่ง เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2559 

    ที่ สพ 0032.001/2/2229 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 (แจ้งโรงพยาบาลชุมชน)

   ที่ สพ 0032/6010 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 (แจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง)

2. บัญชีไว้ตรวจสอบเครื่องราชฯ ประจำปี 2559

    สามารถ Download Files ได้ที่นี่

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2536      และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2536

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552