ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือแจ้งเวียนรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลดที่นี่