ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ปีงบประมาณ 2564

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียด ⇒คลิ๊กที่นี่⇐

Read more

อำนาจหน้าที่

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

อำนาจหน้าที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 19 ตอนที่ 103 ก. (เล่มที่ 3) วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไว้ ดังนี้ 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Read more

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

วิสัยทัศน์ (VISSION) "เป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพที่ดี ภาคีเป็นเลิศ ระบบข้อมูลทันสมัย  ใส่ใจเจ้าหน้าที่  คนสุพรรณบุรีมีสุขภาวะ" พันธกิจ 1. บริหารจัดการระบบบริหารและบริการด้านสุขภาพ 2. บูรณาการภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ 3.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเข้าถึงของประชาชน 4. สร้างเสริมความสุขให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic tissue) 1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงทุกระดับ 2. พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 3. มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย เป้าประสงค์ (Goal) 1. เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานสูง(High Performance Networks) 2. ยกระดับและพัฒนาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) 3. ระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ 4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี เหมาะสมตามวัย   

Read more

การให้หรือรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

การให้หรือรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Read more

พระราชบัญญัติ ป.ป.ช.ใหม่

ผู้ประกาศ ผู้ดูแลระบบ

พระราชบัญญัติ ป.ป.ช.ใหม่

Read more

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC