EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1.ข้อมูลพื้นฐาน
   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
   1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
   1.10 ยุทธศาสตร์ชาติ
   1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
   1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
   1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
   1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   
3.แผนปฏิบัติการ/การติดตามประเมินผล
    แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5.หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงานผล การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน-การบริการ
6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/รายงานผล การแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน-การทุจริต
   6.1 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   6.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐ
   6.3 คู่มือการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
  9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
  9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
  9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
       9.5.1 แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2563
       9.5.2 แบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
     คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
      คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC