อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 19 ตอนที่ 103 ก. (เล่มที่ 3) วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไว้ ดังนี้

1.

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่

2.

ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่

3.

กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พิมพ์ อีเมล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

vision

วิสัยทัศน์ (VISSION)

"เป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพที่ดี ภาคีเป็นเลิศ ระบบข้อมูลทันสมัย  ใส่ใจเจ้าหน้าที่  คนสุพรรณบุรีมีสุขภาวะ"

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบบริหารและบริการด้านสุขภาพ

2. บูรณาการภาคีเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศ

3.พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการเข้าถึงของประชาชน

4. สร้างเสริมความสุขให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic tissue)

1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงทุกระดับ

2. พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

3. มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานสูง(High Performance Networks)

2. ยกระดับและพัฒนาองค์กรให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan)

3. ระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพ

4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี เหมาะสมตามวัย

  

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC