เครือข่ายรพ.สต.อำเภอดอนเจดีย์

08246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง

นายรองรัตน์  วงษ์ศรีสังข์  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง  โทร 082-2916471

08247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย

นางศรีรัตน์  พลเสน  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย  โทร 089-2543483

08248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย

นางสมจิต  ทันมา   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย  โทร 089-2543482

08249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล

นางซ่อนกลิ่น  หวานฉ่ำ  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล  โทร 089-2543487

08250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ

นายประทีป  สุภาภา   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไ่ร่รถ  โทร 089-2543485

08251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม

ว่าที่ ร.ต.ทัศนะ  สุขประดิษฐ์  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง  โทร 089-2543481

08252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

นายชาตรี  ขลังธรรมเนียม   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง  โทร 089-2543489

08253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย

นางสาวนันทิยา  จำปาสัก  ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย  โทร 0892543492

08254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก 

นายสายชล  สุขสำราญ   ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก  โทร 089-2543490

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC