EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

Written by ผู้ดูแลระบบ. Posted in การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

พิมพ์