EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

Written by ผู้ดูแลระบบ. Posted in การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

พิมพ์