EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

Written by ผู้ดูแลระบบ. Posted in การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

  • มาตรการ

  • มาตรการ

  • มาตรการ

  • มาตรการ

  • มาตรการ

  • มาตรการ

  • มาตรการ

 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 6. Link แสดงหลักฐานการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

พิมพ์