EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

  1. หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  2. รายงานการประชุมโครงการที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมว่างแผน

  3. รายงานการประชุมโครงการที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมดำเนินการ

  4. รายงานการติดตามการประเมินผลโครงการ

  5. ภาพกิจกรรม

  6. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC