EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

  1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

  2. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไตรมาสมาส 2(รอบ 6 เดือน)

  3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไตรมาสมาส 2 (รอบ 6 เดือน)

  4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  5. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซด์ในหน่วยงาน

  • การการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามธรรมาภิบาล

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC