EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

  1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

  2. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  3. บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

  4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC