กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบบบริการ 

  
 

นางสาวสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบบริการ

 

 

    
  

 

นางปาริฉัตร ดอนหว่างไพร

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

 นางสาวอรนุช  เอมสมบูรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

   
 

นายเลิดศักดิ์ อ่อนสอาด

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

 นางนิภา พิณสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

   
 

นางสาวพวงแก้ว พรหมรส

นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ

 นางนุชนาถ สุวรรณประทีป

นักวิชาการสาธารณสุช

ชำนาญการ

   
  
 

นางสาวอำพร สืบบุก

นักวิชาการพัสดุ

 

 

   
© ALLROUNDER