ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

  

นางฉวีวรรณ ดำคำทา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

--------------------------------

 

ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1/2567
พิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลบางปลาม้า
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดคลินิคผู้สูงอายุ รพ.บางปลาม้า
ร่วมกิจกรรมทำบุญชมรมผู้สุงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านยะมะรัชโช
อบรม อสม.ประเมินพัฒนาการเด็ก ที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ