ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

10996

 

นางศศิธร  บุญมี

ทันตแแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 15:09

ชี้แจง fee schedule PP64_ทันต ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 15:05

ตัวชี้วัด OHSP ปี 2564 ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 15:04

ผลสำรวจสุขภาพช่องปากจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 - 2561 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์

ลิ้งโครงการงานทันตสาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ยิ้มสดใส
  
สำนักทันตสาธารณสุข