Up

Evidence Based (หลักฐานเชิงประจักษ์)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) อำเภอดอนเจดีย์ ปี 2562
EB13-14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมมนกการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download