We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

nogifs

ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

♦ ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

• ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

• ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

♦ ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

• ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึงข้าราชการการเมือง ผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายกิตติศักดิ์  อักษรวงศ์)

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ภาพหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายรุ่งเรือง  กิจผาติ)

การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ผ่านทาง facebook fanpage "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข"

► การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► การเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพพื้นหลัง (Background) และตราสัญลักษณ์ สำหรับใช้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 1

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 2

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 3

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 4

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 5

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ภาพพื้นหลัง (Background) แบบที่ 6

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบมีข้อความ

• ภาพพื้นหลัง (Background) แบบไม่มีข้อความ

► ตราสัญลักษณ์ No Gift Policy

สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ของหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

• ช่องทางการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) (Google Forms)

• ตรวจสอบผลการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติฯ ของหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดส่งผ่านทาง Google Forms

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

♦ ช่องทางการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) (Google Forms)

♦ ตรวจสอบผลการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)

♦ สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่จัดส่งผ่านทาง Google Forms

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

♦ ช่องทางการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) (Google Forms)

♦ ตรวจสอบผลการจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)

♦ สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติฯ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่จัดส่งผ่านทาง Google Forms

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

♦  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.